Goede afspraken voorkomen misverstanden!

Artikel 1, Definities
In de Algemene Voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Zorgverlener:

Bianca Hertog-Vromen, psycholoog, counselor en coach, handelend als zelfstandig gevestigde psycholoog, counselor en coach.

Cliënt:

Degene aan wie door zorgverlener advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.

Arts:

De huisarts of specialist door wie de cliënt naar zorgverlener is verwezen.

Praktijkadres:

De locatie waarop de praktijk van zorgverlener wordt uitgeoefend.

Artikel 2, Algemeen
Zorgverlener begeleidt de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres stelt zorgverlener de cliënt meteen op de hoogte.

Artikel 3, Basis
Zorgverlener kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt zorgverlener de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.

Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij zorgverlener hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan zorgverlener geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is zorgverlener gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt, deelt zorgverlener de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of ander wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

Zorgverlener is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Waarbij zorgverlener zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6, Intellectuele eigendommen
Zorgverlener behoudt te allen tijde alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow “, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van zorgverlener noch geheel nog gedeeltelijk worden gekopiëerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door zorgverlener verstrekt zijn.

Artikel 7, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan zorgverlener contant te geschieden aan het einde van het consult of voorafgaande aan het betreffende consult. De cliënt krijgt, indien gewenst en tenzij anders  overeengekomen, maandelijks een verzamelfactuur van de betalingen.

Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op zorgverlener is uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien is overeengekomen dat de cliënt betaalt na ontvangst van een factuur, geldt het volgende:

Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is zorgverlener gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht
Zorgverlener heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9, Aansprakelijkheid
Het advies van zorgverlener is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Zorgverlener sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door zorgverlener verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van zorgverlener. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade , waartegen zorgverlener verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden: niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is zorgverlener nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van zorgverlener om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van zorgverlener te allen tijde beperkt blijven tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. Zorgverlener is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10, Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van zorgverlener, is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.